ekспериментални филм

белутак

у току

Наративно-поетски филм, ситуиран у тра-дицију експерименталног митопоетског филма представља омаж поезији Васка Попе кроз обраду његовог песничког ци-клуса Белутак, који садржи седам песама. Филмска нарација организована око појединачних песама, асоцијативно и фрагментарно разбијена на стихове, задржава назнаке довољне да евоцирају поетски доживљај.